همنشین تو از تو به باید.

حکما گفته اند که صحبت باکسی دار که تو را ازپنچ حال به پنچ مقام دعوت کند: ازظلمت شک بنور یقین، از غوایت کبر به هدایت تواضع ، از دناثت عداوت برفعت محبت ، از زیغ نفاق به استقامت اخلاص واز اشتغال نفس به اشتغال اوامر حق. و از سخنان فیثاغورث حکیم است که : […]

درهوا مخلوقات عجیب و غریب وجود دارد

درکتاب بحرالمعارف است که هرون یک روز بعزم شکار به صحرا رفت مرغ بازسفید شکار دردست داشت یک مرتبه دید مرغ باز بر روی دست او به اضطراب آمد آنوقت هارون باز شکاری را رها کرد بسوی هوا باز شکاری بعداز مدتی بروی زمین بازگشت و درچنگالش چیزی شبیه به ماهی و مار هست ، […]

مومن باید دارای چه خصلتهائی باشد

مومن باید دارای چه خصلتهائی باشد. مرحوم کلینی رحمهً الله تعالی علیه درکتاب اصول کافی،ازحضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده است که حضرت فرمود: سزاوار است که برای مومن هشت خصلت باشد.هنگام حوادث لرزاننده با وقار باشد،هنگام گرفتاری شکیبا باشد،هنگام فراوانی نعمت شکرگزارباشد،بدانچه خدایش روزی دهد قناعت ورزد،بردشمنان ستم روا ندارد،بارخود را بردوش دوستان […]