کلماتی از امیرالمومنین علی علیه السلام.

کلماتی از امرالمومنین علی علیه السلام.

درکتاب ناسخ التواریخ درباب حضرت امام سجاد علیه السلام است که: حضرت امیرالمومنین امام علی علیه

السلام به عمار یاسر فرمود: ای عمار ازبهر این جهان غم و اندوهان مباش که جمله لذَاتش برشش است:

مطعوم(۱)مشروب(۲)منکوح(۳)مرکوب(۴)ملبوس(۵)مشموم(۶)وشریفترین مطعوماتش عسل استکه لعاب

مگس است،وبهترین مشروبات آب استکه جمله جنبندگان درآن مساوی است،ونیکوترین مشمومات

مشگ است که خون  آهو است،و زیباترین مرکو بات اسب است که سوار آن در مظفه هلاکت است،

و نفیس ترین ملبو ساتش دیباست وآن تنیده کرم است،وبزرگترین فوائد منکوحات مواقعه است وآن ادخال

مجری بول است درمجری بول دیگر، واز این جمله معلوم می شود که دنیای دنیه تاچند بیقدروقیمت است.

توضیحات
۱_مطعوم:خوردنی
۲_مشروب:آب وهر مایه دیگر که آشامیده شود
۳_منکوح:عقد زناشوئی
۴_مرکوب:هرچه انسان به آن سوارشود
۵:ملبوس:پوشیدنی
۶_مشموم:آنچه به قوه شامه احساس شود

راهنمای بشریت

حضرت امام حسین علیه السلام راهنمای بشریت
مقدمه
سپاس بی قیاس خالق هستی را سزاواراست،که ازالطاف بی منتهایش جهانی را پا به
جاست .که اگرنظرش آنی بردارد تمامت هستی به نیستی می گراید..
خداوندی را سزاوار است که نعمتهای بی پایان بی آنکه منّتی نهد، به بندکانش بخشید.
حمد و سپاس خداوندی را سزاوار است ، که مَالک یوم الدین و الرحم الرّاحمین است،
پس برای شکرش به پا خیزیم که فرصت شکرش نعمتی است بی پایان که از لطف و
کرمش روزیمان کرده ، پس جهت عبادتش قیام کرده ثنایش گوئیم ، و در راه هدف
آفرینش که به او رسیدن است گام بر داریم . و از مکر شیطان رجیم که دائم در کمین
است دوری جسته وآگاه باشیم که شیطان درجلد آدمها وارد میشود تا آدمی را ازراه
راست باز دارد. پس به راه ثوابش عمل کرده تا به بهشت نعیمش داخل شویم.انشاالله.

ادامه خواندن راهنمای بشریت

کلاه خود را قاضی کنید

کلاه خود را قاضی کنید
خدا رحمت کند انسانهای قدیم را میگفتند بشینیدکلاه خود را قاضی کنیدتا به کارهای خود بیندیشید.
راست گفتند خوب است که انسان هراز گاهی بشیندو کلاه خود را قاضی کند و به اعمالی که انجام
داده است خوب دقت کند، تا ببیند که کارهای که انجام داده است، آیا همش به خاطر رضای خداوند
متعال یا نه، به خاطر رضای مردم بوده است،هرعملی که برای جلب رضای پروردگار متعال به انجام
برسد. اکثرمردم نیزحتما ازآن کارهاو عمل نیز رضایت خواهند داشت.
و یا اگر بخاطر رضایت عده ای از مردم انجام شود ، که دراین مواقع خیلی وقتها رضایت خداوند
متعال نادیده گرفته و حتما با معصیتی همراه خواهد شد.
ادامه خواندن کلاه خود را قاضی کنید

درپاکی چشم

چشم چراغ وجود انسان است

حضرت عیسی مسیح علیه السلام به یارانش فرمود:

چشم،چراغ وجود انسان است، اگر چشم تو پاک باشد تمام وجودت هم پاک

و روشن میشود ، ولی اگرچشمت با شهوت و طمع تیره شده باشد ، تمام

وجودت هم درتاریکی عمیقی فروخواهد رفت.

مدرک:تفسیر کاشف جلد ۳

حقوق زن

امام صادق علیه السلام می فرماید:
إنَّ المَرءَ یَحتاجُ فی مَنزِلِهِ و عیالِهِ إلی ثَلاثِ خِصالٍ یَتَکلَّفُها و إن لَم یَکن فی طَبعِهِ ذلِک: مُعاشَرَهٍ جَمیلَهٍ و سَعَهٍ بِتَقدیرٍ و غَیرَهٍ بِتَحَصُّنٍ.
مرد برای اداره منزل و خانواده خود به سه خصلت نیاز دارد که حتی اگر در طبیعت او نباشد، (باید خود را به آنها وادارد)، آن خصلت ها عبارتند از: خوش رفتاری، گشاده دستی سنجیده و غیرت برای حفاظت از آنها.
مدرک : میزان الحکمه حقوق زن ،به نقل از تحف العقول

کنیزی که به زیرکی زبان آزاد شد

در ناسخ التواریخ است که وقتی جاریه حضرت سجاد علیه السلام ابریقی(۱) در دست و بالای سرمبارک
آنحضرت آب بر دست مبارکش میریخت ، ناگاه ابریق بیفتاد و سر آنحضرت را بشکست امام علیه السلام
سرمبارک برافراشت {یعنی سرش را بلند کرد} جاریه عرض کرد. ولکاظمین الغیظ (۲) حضرت فرمود:
خشم خود رافرو بردم،کنیز گفت،والعافین عن الناس(۳) حضرت فرمود: خدا تو راعفو کرد. کنیز عرض کرد.
والله یجب المحسنین(۴) امام فرمود: برو تورا در راه خدای آزاد کردم.

—————
۱_ ظرف آب لوله دار با دسته
۲_ فرو خورنده گان خشم.سوره آل عمران،آیه ۱۳۴
۳_ و عفو کنندکان از مردم.سوره آل عمران، آیه ۱۳۴
۴_ و پروردگار دوست دارد نیکو کاران را . سوره آل عمران،آیه ۱۳۴

آیا مرده ای از قبرستان زنده برمی گردد؟

  آیا مرده ای از قبرستان زنده برمی گردد؟.

images درکتاب کشکول منتظری آورده است که! ملا فتح الله کاشانی صاحب تفسیر را سکته عارض  شد.اطرافیان واقاربش ایشان را بعد از تغسیل وتکفین دفن نمودند.
چون شب شد،نبّاش به طمع کفن با آلت نبش قبرکه همراه داشت قبر راسوراخ نموده

چنگگ را داخل قبرانداخته که کفن راپیچانیده ازسوراخ بیرون کشد،اتفاقاً نوک چنگگ که

تیزبود به برگ مخصوص رسیده ،خون فواره نموده،که دراین حال ملا فتح الله فی الفور

به هوش آمده بی اختیار فریاد کشید،چون فریاد ازمرده برآمد درآن حال نبّاش ترسیده

آلت نبش را برجا گذاشت وپا به فرار نهاده ومردهء زنده را تنها گذاشت،صاحب

تفسیرشب را تاصبح درگنج لحدطی کرد.چون صبح شد وخورشید عالم تاب سایه شب

را به زیرچطر روشن خود پنهان نمود،تا اینکه مردم برای خواندن فاتحه به ملای خود به

گورستان آمدند.اما با منظره ای عجیب قبرملایشان را دیدند.

ادامه خواندن آیا مرده ای از قبرستان زنده برمی گردد؟

کلبه سبز

                 کلبه سبز

images

بربلندای سهند،کلبه ای خواهم ساخت

                                            فرشهایش سبزند،تکیه بربالش سبزخواهم داد

سوی چشمام به دور است،اُفقی خواهم یافت

                                           ناشناسی که شناس است برام ، خواهم یافت

تک سواری ازآن دور،تکیه برکرسی نور

                                                 پرچمی سبز به دست ، سوی منا می تازد

چشم هایم پُر اشک ، دستهایم خالیست

                                                        تا سواری برسد ، منتظرش می مانم

کودکانی آن سو چشمهائی گریان

                                                لبش آغوشته  به خون ، پای  پیاده   عریان

چشم اوهم خون است، منتظرش می مانند

                                                آ ری او میآید، آری او میآید، کی میآیدیارب؟

من درآن کلبهء سبز، تکیه بربالش سبز

                                           که زمینش سبز است ،آسمانش آبی مهتابی

که شبش پُر نوراست،روز آن پُر ز اُمید

                                  آذری هم به آُمیدطلوع سحرش،منتظرش می ماند