خیانت به عشق

         در فضای مجازی چه اتفاقاتی می افتد؟

ClickHandler.ashx

                            خیانت به عشق

              پسره چائی را قورط داد وگفت:

              دختره چشمو بدجوری گرفته به خدا نمی تونم ازش دل بگنم!

              مادرگفت:پسرم توکه عکس دختره را دیدی خودش را که ندیدی  

 ازکجا معلوم که عکس پروفایلش مال خودش نباشه.

ادامه خواندن خیانت به عشق