همنشین تو از تو به باید.

حکما گفته اند که صحبت باکسی دار که تو را ازپنچ حال به پنچ مقام دعوت کند:
ازظلمت شک بنور یقین، از غوایت کبر به هدایت تواضع ، از دناثت عداوت برفعت محبت ، از زیغ نفاق به استقامت اخلاص واز اشتغال نفس به اشتغال اوامر حق.
و از سخنان فیثاغورث حکیم است که : دوست آنسکه تو را برعیب تو آگاه کند.
و دشمن آنستکه عیبی ببیند و ستایش نماید.
وباز گوید زنده آنستکه در زندگی مرده باشد و مرده آنست که خود را زنده داند.