گروه دورهمی قبله ای ها

درشهرستان عجب شیر روستای آلقو طائفه قبله ای ها گروهی را تشکیل داده ند که هریک ماه یک بار دور هم جمع می شوند و یکی از خانواده  عضو گروه  خرج یک وعده از غذای جمع را تقبل مینماید ، خوبی این مسئله در آنجاست  که برنامه دورهمی آنها  از اول آغازش قرارخود را بر این اصل پیوند

داده اند که غذائی که قرار است  برای گروه  تهیه شود به صورت خیلی خلاصه تا در حد یک آبگوشت ساده آماده شود . و این کار به صورت ماهانه  و در نوبت بندی مشخص شده انجام می گیرد.

گروه برنامه ریزی خود را طوری تنظیم نموده اند که آن دسته از اعضای گروه که امکان پذیرای ازگروه را درمنزل خود نداشته باشند نوبت آنها  را در فصلهای گرم  قرار می دهند و این فرصتی خوبی است که آن خانواده ها درمکانهای باز مثل صحرا یا پارکهای عمومی انجام می دهند.

ادامه خواندن گروه دورهمی قبله ای ها