کلماتی از امیرالمومنین علی علیه السلام.

کلماتی از امرالمومنین علی علیه السلام.

درکتاب ناسخ التواریخ درباب حضرت امام سجاد علیه السلام است که: حضرت امیرالمومنین امام علی علیه

السلام به عمار یاسر فرمود: ای عمار ازبهر این جهان غم و اندوهان مباش که جمله لذَاتش برشش است:

مطعوم(۱)مشروب(۲)منکوح(۳)مرکوب(۴)ملبوس(۵)مشموم(۶)وشریفترین مطعوماتش عسل استکه لعاب

مگس است،وبهترین مشروبات آب استکه جمله جنبندگان درآن مساوی است،ونیکوترین مشمومات

مشگ است که خون  آهو است،و زیباترین مرکو بات اسب است که سوار آن در مظفه هلاکت است،

و نفیس ترین ملبو ساتش دیباست وآن تنیده کرم است،وبزرگترین فوائد منکوحات مواقعه است وآن ادخال

مجری بول است درمجری بول دیگر، واز این جمله معلوم می شود که دنیای دنیه تاچند بیقدروقیمت است.

توضیحات
۱_مطعوم:خوردنی
۲_مشروب:آب وهر مایه دیگر که آشامیده شود
۳_منکوح:عقد زناشوئی
۴_مرکوب:هرچه انسان به آن سوارشود
۵:ملبوس:پوشیدنی
۶_مشموم:آنچه به قوه شامه احساس شود

راهنمای بشریت

حضرت امام حسین علیه السلام راهنمای بشریت
مقدمه
سپاس بی قیاس خالق هستی را سزاواراست،که ازالطاف بی منتهایش جهانی را پا به
جاست .که اگرنظرش آنی بردارد تمامت هستی به نیستی می گراید..
خداوندی را سزاوار است که نعمتهای بی پایان بی آنکه منّتی نهد، به بندکانش بخشید.
حمد و سپاس خداوندی را سزاوار است ، که مَالک یوم الدین و الرحم الرّاحمین است،
پس برای شکرش به پا خیزیم که فرصت شکرش نعمتی است بی پایان که از لطف و
کرمش روزیمان کرده ، پس جهت عبادتش قیام کرده ثنایش گوئیم ، و در راه هدف
آفرینش که به او رسیدن است گام بر داریم . و از مکر شیطان رجیم که دائم در کمین
است دوری جسته وآگاه باشیم که شیطان درجلد آدمها وارد میشود تا آدمی را ازراه
راست باز دارد. پس به راه ثوابش عمل کرده تا به بهشت نعیمش داخل شویم.انشاالله.

ادامه خواندن راهنمای بشریت