کنیزی که به زیرکی زبان آزاد شد

در ناسخ التواریخ است که وقتی جاریه حضرت سجاد علیه السلام ابریقی(۱) در دست و بالای سرمبارک
آنحضرت آب بر دست مبارکش میریخت ، ناگاه ابریق بیفتاد و سر آنحضرت را بشکست امام علیه السلام
سرمبارک برافراشت {یعنی سرش را بلند کرد} جاریه عرض کرد. ولکاظمین الغیظ (۲) حضرت فرمود:
خشم خود رافرو بردم،کنیز گفت،والعافین عن الناس(۳) حضرت فرمود: خدا تو راعفو کرد. کنیز عرض کرد.
والله یجب المحسنین(۴) امام فرمود: برو تورا در راه خدای آزاد کردم.

—————
۱_ ظرف آب لوله دار با دسته
۲_ فرو خورنده گان خشم.سوره آل عمران،آیه ۱۳۴
۳_ و عفو کنندکان از مردم.سوره آل عمران، آیه ۱۳۴
۴_ و پروردگار دوست دارد نیکو کاران را . سوره آل عمران،آیه ۱۳۴