کلبه سبز

                 کلبه سبز

images

بربلندای سهند،کلبه ای خواهم ساخت

                                            فرشهایش سبزند،تکیه بربالش سبزخواهم داد

سوی چشمام به دور است،اُفقی خواهم یافت

                                           ناشناسی که شناس است برام ، خواهم یافت

تک سواری ازآن دور،تکیه برکرسی نور

                                                 پرچمی سبز به دست ، سوی منا می تازد

چشم هایم پُر اشک ، دستهایم خالیست

                                                        تا سواری برسد ، منتظرش می مانم

کودکانی آن سو چشمهائی گریان

                                                لبش آغوشته  به خون ، پای  پیاده   عریان

چشم اوهم خون است، منتظرش می مانند

                                                آ ری او میآید، آری او میآید، کی میآیدیارب؟

من درآن کلبهء سبز، تکیه بربالش سبز

                                           که زمینش سبز است ،آسمانش آبی مهتابی

که شبش پُر نوراست،روز آن پُر ز اُمید

                                  آذری هم به آُمیدطلوع سحرش،منتظرش می ماند