مومن باید دارای چه خصلتهائی باشد

مومن باید دارای چه خصلتهائی باشد. مرحوم کلینی رحمهً الله تعالی علیه درکتاب اصول کافی،ازحضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده است که حضرت فرمود: سزاوار است که برای مومن هشت خصلت باشد.هنگام حوادث لرزاننده با وقار باشد،هنگام گرفتاری شکیبا باشد،هنگام فراوانی نعمت شکرگزارباشد،بدانچه خدایش روزی دهد قناعت ورزد،بردشمنان ستم روا ندارد،بارخود را بردوش دوستان […]