مومن باید دارای چه خصلتهائی باشد

مومن باید دارای چه خصلتهائی باشد.
مرحوم کلینی رحمهً الله تعالی علیه درکتاب اصول کافی،ازحضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده است که حضرت فرمود: سزاوار است که برای مومن هشت خصلت باشد.هنگام حوادث لرزاننده با وقار باشد،هنگام گرفتاری شکیبا باشد،هنگام فراوانی نعمت شکرگزارباشد،بدانچه خدایش روزی دهد قناعت ورزد،بردشمنان ستم روا ندارد،بارخود را بردوش دوستان نیفکند{ به خاطردوستان بردیگران ستم نکند، به خاطردوستان گناه نکند،برای دوستان فوق طاعت تحمل نکند.ازمجلسی رحمهً الله} تنش از او در رنج باشد ومردم ازاو درآسوده باشند،به راستی دانش دوست جانی مومن است،بردباری وزیر اوست،خردفرمانده اوست،نرمش برادر اوست،نیکی کردن پدر او است.
ودرکتاب ناسخ التواریخ است که حضرت امام علی ابن حسین علیه السلام فرمود:چهارصفت است که هرکسی به آن خصال آراسته باشد،اسلامش کامل وازگناه محفوظ می گردد،وخدای عزوجل را ملاقات می کند درحالی که خدای ازوی خوشنود گردد.نخصت آنکسی که به آن حقوقی که ازخدا برای مردمان برنفس او مقدر است وفا نماید،دوم کسیکه با مردمان به صدق لسان و راستی گام بردارد،دیگرآنکسی که ازهر کرداری ناشایسته وفعلی قبیح درحضرت خدای وحضورمردمان آرزم گیرد،چهارم کسی کهبااهل وعیال خویشتن بحسن خلق وخوی ستوده رفتار نماید.