کلماتی از امیرالمومنین علی علیه السلام.

کلماتی از امرالمومنین علی علیه السلام.

درکتاب ناسخ التواریخ درباب حضرت امام سجاد علیه السلام است که: حضرت امیرالمومنین امام علی علیه

السلام به عمار یاسر فرمود: ای عمار ازبهر این جهان غم و اندوهان مباش که جمله لذَاتش برشش است:

مطعوم(۱)مشروب(۲)منکوح(۳)مرکوب(۴)ملبوس(۵)مشموم(۶)وشریفترین مطعوماتش عسل استکه لعاب

مگس است،وبهترین مشروبات آب استکه جمله جنبندگان درآن مساوی است،ونیکوترین مشمومات

مشگ است که خون  آهو است،و زیباترین مرکو بات اسب است که سوار آن در مظفه هلاکت است،

و نفیس ترین ملبو ساتش دیباست وآن تنیده کرم است،وبزرگترین فوائد منکوحات مواقعه است وآن ادخال

مجری بول است درمجری بول دیگر، واز این جمله معلوم می شود که دنیای دنیه تاچند بیقدروقیمت است.

توضیحات
۱_مطعوم:خوردنی
۲_مشروب:آب وهر مایه دیگر که آشامیده شود
۳_منکوح:عقد زناشوئی
۴_مرکوب:هرچه انسان به آن سوارشود
۵:ملبوس:پوشیدنی
۶_مشموم:آنچه به قوه شامه احساس شود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *