درهوا مخلوقات عجیب و غریب وجود دارد

درکتاب بحرالمعارف است که هرون یک روز بعزم شکار به صحرا رفت مرغ بازسفید شکار دردست داشت یک مرتبه دید مرغ باز بر روی دست او به اضطراب آمد آنوقت هارون باز شکاری را رها کرد بسوی هوا باز شکاری بعداز مدتی بروی زمین بازگشت و درچنگالش چیزی شبیه به ماهی و مار هست ، هرون بسیارتعجّب نمود، و ازعلما در بارهء شکار سوال کرد. گفتند هوا معمور است و در آنجا امم مختلفه مسکن دارند.