بهتراز زندگانی چیست

انوسیروان از بوذر جمهرحکیم سوال کرد که بهتر از زندکانی چیست و بدتر از مرگ کدام؟

حکیم مذکور گفت: بهتر از زندگانی ، نیکنامی است و بدتر از مرگ ، بد نامی .باز سوال کرد که از نعمتهای دنیا چه چیز بهتر است ؟ گفت: یکی فرزند صالح ، دوم دولت حلال ، سوم زن نیک کردار صاحب جمال.

باز پرسید که نشان دوست صادق چیست؟ گفت : اینکه در نیکی تو را یاری کند و از بدی تو را مانع شود و نگذارد که مرتکب آن گردی.

وشاعر گفت:

دوست آنست بگیرد دست دوست                  در پریشان حالی و درماندگی

وابوسید ابوالخیر سرود:

                                 تا نگذری از جمع به فردی نرسی
                                 تا نگذری از خویش به مردی نرسی
                                 تا در ره دوست بی سر و پا نشوی
                                 بی درد بمانی و به دردی نرسی