ازبرای هرچیزسیدی است

ازبرای هرچیزسیدی است

پس سید بشر، آدم است              و سید اولاد آدم، حضرت محمد(ص)

و سید روم ، صهیب است              و سید فارس، سلمان است

و سید حبش، بلال است               و سید شجر، سدر است

و سید طیر ، نسر است                و سید شهور، ماه رمضان است

و سید روز ، روزجمعه است           و سید کلام ، عربیه است

و سید عربیه ، قرآن است             و سید قرآن ،سوره بقره است